Cieľom programu Aktívne občianstvo a inklúzia je aj zvyšovanie kapacity mimovládnych organizácií a preto vám na tomto mieste poskytujeme dobré príklady, skúsenosti, prezentácie a prípadové štúdie z jednotlivých oblastí podpory.

Športové múry 2013
Mladý slovenský filmár Tomáš Rafa netradične a efektívne upozorňuje na problém sociálneho vylúčenia Rómov a na stále prítomný rasizmus, hate-speech a predsudky. Na stiahnutie (PDF, 200 kB)

Bajkom k tajchom
Bajkom k tajchom predstavuje nielen známy slovenský cykloturistický projekt či dnes už dokonca turistický produkt, ale je to aj exemplárny príklad aktívneho občianstva, ktoré nečaká na iných, ale koná. Na stiahnutie (PDF; 144 kB).

Združenie Svatobor
O tom, že spojenie ekologického farmárstva a zamestnania chudobných ľudí, vrátane Rómov, je možné. Na stiahnutie (PDF; 400 kB)

Znižovanie množstva komunálnych odpadov a šetrenie financií
V obci Choholná-Velčice sa za necelé dva roky v spolupráci s Priateľmi Zeme-SPZ podarilo uskutočniť výraznú reformu svojho odpadového hospodárstva. Finančné úspory pri medziročnej bilancii dosiahli vyše 9 tisíc EUR. Na stiahnutie (PDF; 214 kB)

Premena školských pozemkov na atraktívne učebne
Projekt CEEV Živice Záhrada, ktorá učí premenil 9 školských pozemkov na atraktívne učebne. Na stiahnutie (PDF; 241 kB)

Prípadové konferencie
Prípadové konferencie sú priestorom pre efektívnu pomoc dieťaťu, vzájomné obohatenie zúčastnených, odborný rast a v konečnom dôsledku sú aj nástrojom predchádzania syndrómu vyhorenia u pomáhajúcich pracovníkov. Na stiahnutie (PDF; 288 kB)

Program ART – tréning rozvoja sociálnych kompetencií na Slovensku
ART a správna parta - Implementácia programu ART /aggression replacement training - tréning nahradzovania agresivity iným správaním/ pre deti a mládež v riziku ohrozenia v Slovenskej republike. Na stiahnutie (PDF; 422 kB)

Ako sa v komunite rodí zmena
Cieľovou skupinou sú mladí ľudia s duševnými poruchami, pričom do koncepu ich nezávislého života v komunite sa snažíme zapájať najmä poskytovateľov sociálnych služieb z radov partnerských MVO, regionálnu samosprávu a verejnosť. Na stiahnutie (PDF; 205 kB)

Očko do siete
Pulzujúcim centrom diania projektu je životný priestor klienta s postihnutím, jeho základné životné potreby, okolo kotrých sa podporná sieť vytvára. Na stiahnutie (PDF; 347 kB)

DM: Preventívne a nízkoprahové aktivity v sídliskových komunitách
Praktický dôkaz, že aj menšie občianske združenie môže úspešne zrealizovať projekt vo veľkom grantovom programe.
Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Samospráva sa neriadi sama
Často máme pocit, že záujem mladých ľudí o veci verejné je na veľmi nízkej úrovni. Ale je to naozaj tak? Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Nové školstvo za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní
Hĺadanie riešení pre napĺňanie práva na vzdelanie slobodný výber školy pre všetky deti, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: KASPIAN prieniesol skúsenosti z Európy
Ako realizovať nízkoprah v bratislavskej Petržalke, spolupracovať s Nórskom a odovzdávať skúsenosti iným. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Učme sa učiť sa
Nová metóda práce s rómskymi deťmi na východe Slovenska Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Preventívne a nízkoprahové aktivity v online a klubovom prostredí
OZ Odyseus o svojej práci s mladými ľuďmi v téme drogy a bezpečný sex. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Bio-profily miest a obcí Slovenska
Keď mladí ľudia aktívne komunikujú so samosprávou a zároveň makajú na zvyšovaní kvality životného prostredia vo svojej lokalite. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Zippyho kamaráti na Slovensku
Ako dokázal medzinárodný program prispieť k zlepšeniu vnímania a prežívania detí na 20 slovenských školách. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

Hobití domček pri Hornáde
OZ Sosna vybudovala záhradný domček, ktorý je príkladom zaujímavej stavby šetrnej k rozpočtu aj prírode. Na stiahnutie (PDF; 159 kB)

DM: Využitie rozprávky pri formovaní hodnotového rebríčka dieťaťa
Ako môže malá neziskovka prispieť k zmene hodnôt detí prostredníctvom interaktívnych rozprávkových stretnutí. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Komunitné centrum v Nesvadoch
Zriadenie komunitného centra v malej obci má zysel! Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Dobrovoľnícka škola
Vzdelávanie dobrovoľníkov na východom Slovensku a tvorba praktickej príručky. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Strom pomoci a jeho plody
Prevenčné a intervenčné aktivity proti násilu na deťoch. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Aktívne dobrovoľníctvo v Nitrianskom kraji
Sieťovanie a vzdelávanie mladých ľudí sú priestorom na ich aktívne zapojenie v rámci komunity a kraja. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

Klienti - naši kamaráti
Ťažké formy autizmu sa prejavujú zníženými samoobslužnými schopnosťami, zníženou úrovňou komunikácie a zhoršenou schopnosťou pochopiť svet okolo seba a prispôsobiť sa mu, neschopnosťou porozumieť správaniu iných ľudí, porozumieť vzťahom príčiny a následku, problémy porozumieť abstraktným pojmom ako čas, život, smrť. Na stiahnutie (PDF; 511 kB)

Domec nie je ulica
V Nórsku sú sociálne služby rozmiestnené rovnomerne a necentralizujú sa len v hlavnom meste a tak ľudia návratom do miesta trvalého pobytu na kvalite poskytovanej služby neutrpia.
Na stiahnutie (PDF; 230 kB) 
Publikácia: BRATISLAVA_OSLO_OSLO_BRATISLAVA - dobrá prax (PDF; 888 kB)
Publication: BRATISLAVA_OSLO_OSLO_BRATISLAVA - good practice (PDF; 863 kB)

DM: Z ulity do komunity
Nízkoprahové aktivity na petržalskom sídlisku Kopčany. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Aj deti z vylúčených rómskych komunít sa vedia učiť!
Ak sa dá efektívne zvyšovať školská úspešnosť rómskych detí a mladých ľudí z marginalizovaných skupín. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Keď sa projekt vyvinie inak...
...keď to, že niečo robíte dlho ešte neznamená, že to robíte dobre. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Poďme si rozumieť
Nové formy programov zameraných na zvyšovanie komunikačných zručností nepočujúcich a počujúcich detí a mladých ľudí. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Škola ľudských práv
Mladí ľudia majú doslova hlad po relevantných informáciách k ľudským právam, veľmi oceňujú zážitkové a participatívne formy vzdelávania, prejavenie rešpektu k ich názorom, partnerskú komunikáciu a priestor na diskusiu s inými mladými ľuďmi. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Ohrozené rodiny na Orave
Systematická práca s neúplnými rodinami, hlavne ženami - vdovami, v oravskom regióne. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Prevencia týrania a zanedbávania na základných školách
Hľadanie spôsobov a postupov, ako sa čo najviac priblížiť deťom, zvýšiť ich informovanosť o tom, čo je násilie, aké sú jeho podoby a ako sa proti nemu chrániť. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: S Buddym na ceste z detského domova
Skvalitnenie a prepracovanie programu pre mladých ľudí, ktorí opúšťajú detské domovy. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Hate speech nie je názor!
Aktívne zapájanie mladých ľudí do tvorby a podpory sveta, kde neprevláda nenávisť, povýšenectvo a ponižovanie. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Tvorba a ovplyvňovanie národných politík pre práva detí
MVO ako partner štátu pri tvorbe legislatívy a rozhodovacích procesov. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Live proti hate speech
Dá sa cez kvalitné kulrúrne podujatia afektívne priespievať k potláčaniu nenávisti a intolerancii v spoločnosti?. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Aj Pentagon je miesto pre život
Ako sa podaril projekt na jednom z "najdesivejších" miest Bratislavy... Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Homofóbia sa dá liečiť
... alebo že rozmanitosť nehryzie :-)  Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Študenti po stopách totality
Aktívne po stopách temnej minulosti s Nadáciou Milana Šimečku. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Detské istoty s Linkou detskej istoty
Ako sa dajú spojiť sily rôznych detských liniek pre dobrú vec a spoločný ťah na bránu. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

DM: Komunitné centrum na konci sveta
Práca s RMK tam, kde nechodí ani autobus. Na stiahnutie (PDF; 500 kB)

 

 

 

 

 

English  Slovensky