SOSNA, občianske združenie, Košice

Výška nenávratného finančného príspevku: 30 000 €

Cieľ projektu: posilnenie energetickej a potravinovej sebestačnosti vidieckych a mestských komunít pomocou realizácie energeticky efektívnych príkladov, ktoré prispejú k znižovaniu produkcie skleníkových plynov.

Hlavné výstupy projektu:

a) zostrojené, využívané a propagované demonštračné ukážky nízkoemisných zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje vrátane technickej dokumentácie a návodov na ich svojpomocné zhotovenie;
b) zavedenie 100 splyňujúcich piecok do Rómskych komunít;
c) dokončený, sprevádzkovaný a využívaný Hobití dom – príklad ekologických   nízkoemisných stavebných  technológií;
d) založené 3 mestské komunitné záhrady a 17 vidieckych prírodných  záhrad;
e) sprostredkovanie informácií verejnosti prostredníctvom seminárov a kurzov,  webových stránok a konferencie.

Internetová stránka projektu: www.sosna.sk

Facebook: www.facebook.com/ekocentrum.sosna

Informácie z realizácie projektu:

Video na tv.sme.sk (12. 6. 2014)

English  Slovensky