Priatelia Zeme – SPZ, občianske združenie, Košice

Výška nenávratného finančného príspevku: 53 976 €

Cieľ projektu: zvýšiť environmentálne povedomie širokej i odbornej verejnosti o správnych spôsoboch kompostovania a využívania kompostu a pomôcť SR naplniť záväzky voči EÚ stanovené Smernicou o skládkovaní odpadov.

Hlavné výstupy projektu:

a) predloženie argumentov formou usmernení a listov faktov Ministerstvu ŽP SR a poslancom NR SR pri príprave zmien v legislatíve v oblasti biologických odpadov;
b) zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti biologických odpadov:
- prípravou a distribúciou tlačených a elektronických materiálov, 5 TV šotov a 7 inštruktážnych filmov,
- prostredníctvom webových stránok www.kompost.sk,
- e-mailingom všetkým obciam a  mestám na Slovensku,
- usporiadaním 10 prednášok pre verejnosť, 8 odborných seminárov,  5 školení obsluhy obecných kompostovísk a 2-dňovej konferencie o nakladaní s biologickými odpadmi,
- prostredníctvom spolupráce s médiami.
c) zníženie emisií CO2 zavedením podpory kompostovania v pilotnej obci Chocholná-Velčice: zavedenie domáceho (v 80 % domácností), komunitného a obecného kompostovania a v dôsledku toho zníženie emisií CO2 o najmenej 450 ton.

Internetová stránka projektu: www.priateliazeme.sk/spz

Informácie z realizácie projektu:

Vydané letáky: Kompostovanie, Vermikompostovanie, Nespaľujme odpady, Kompost a jeho využitie

Tlačová správa (24. 4. 2014): Opäť sa nelegálne spaľuje odpad v záhradách

Oznam (16. 6. 2014): Séria odborných prednášok Biologické odpady a samospráva

Tlačová správa (29. 7. 2014): Štvrtá celoslovenská Miss Kompost má miery 100x100x50!

Oznam (august 2014): Monitoring mediálnych výstupov z tlačovej besedy k zákonu o odpadoch 6. 8. 2014

Tlačová správa (29. 9. 2014): Štvrtá celoslovenská Miss Kompost má miery 100x100x50!

Tlačová správa (3. 10. 2014): Študentská súťaž o najlepší reklamný šot na kompostovanie má svojich víťazov

 

 

 

English  Slovensky