OZ ŽITO, Nitra

Výška nenávratného finančného príspevku: 67 598 €

Cieľ projektu: prispieť k zvýšeniu a ochrane biodiverzity krajiny reštitúciou losa európskeho, ktorý je dôležitým článkom fungovania mokraďových ekosystémov.

Hlavné výstupy projektu:
a) spracovanie koncepcie programu starostlivosti / záchrany losa európskeho;
b) zriadenie dvoch zverníc v lokalitách Drahová (katastrálne územie Utekáč) a Polianky (katastrálne územie Poltár) na ploche 18 ha;
c) dovezenie 6 jedincov losa európskeho (3 páry), z ktorých 1 pár bude umiestnený v experimentálnych priestoroch NPPC (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum) so sídlom v Lužiankach, 1 vo zvernici Drahová a 1 vo zvernici Polianky; vypustenie 4 jedincov zo zverníc do voľnej prírody;
d) šírenie informácií o projekte a jeho výstupoch verejnosti:
- filmovým dokumentom o losovi európskom a jeho reštitúcii na Slovensku
- mobilnou výstavou o losovi európskom
- medzinárodnou konferenciou usporiadanou v závere projektu.

Internetová stránka projektu:
 

English  Slovensky