VIA IURIS, Pezinok

Výška nenávratného finančného príspevku: 29 925 €

Cieľ projektu: zapojiť čo najviac ľudí do rozhodovania o otázkach ŽP, aktívneho používania právnych nástrojov participácie a vytvorenia tlaku na prijatie legislatívy umožňujúcej prístup občanov k súdom.

Hlavné výstupy projektu:
a) vytvorenie návrhu znenia Občianskeho súdneho poriadku a účasť v legislatívnom procese prijímania tohto zákona s najmenej 1000 podporovateľmi verejnej pripomienky;
b) vytvorenie nového modulu nadväzujúceho na výstupy projektu a zverejneného na webových stránkach Prvá právna pomoc;
c) poskytovanie právnej asistencie občanom a MVO s účasťou:
- najmenej 35 osôb v konaniach,
- najmenej 30 osôb na konzultáciách,
- najmenej 60 aktivistov, ktorí sú priebežne informovaní;
d) zabezpečenie šírenia informácií o projekte a jeho výstupoch prostredníctvom tlačových správ, vyjadrení pre médiá, webovými stránkami a vzdelávacím podujatím.

Internetová stránka projektu:

Informácie z realizácie projektu:

Tlačová správa (19. august 2014):  Občania podporili hromadnú pripomienku proti novému Stavebnému zákonu, ktorý chce oklieštiť ich práva

English  Slovensky