Združenie miest a obcí (ZMOS), Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 38 007 €

Cieľ projektu: presadzovanie nových mechanizmov účasti verejnosti na procese EIA (Environmental Impact Assessment) v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni miestnej územnej samosprávy.

Hlavné výstupy projektu:

a) vytvorenie odborného metodického materiálu pre obce a mestá zameraného na prípravu a realizáciu procesu EIA;
b) realizácia vzdelávania 60 budúcich regionálnych koordinátorov ZMOS prostredníctvom modelovaného procesu EIA;
c) získanie praktických skúseností realizáciou riadeného procesu EIA s podporou expertov a participáciou účastníkov školenia v 3 obciach vybraných v rôznych regiónoch Slovenska so        spolu najmenej 150 účastníkmi z radov verejnosti priamo zapojenými do verejného rozhodovania;
d) vypracovanie odborných výstupov pre členskú základňu ZMOS aj širšiu verejnosť, konkrétne:
- portfólio dobrých príkladov z praxe,
- manuál na zostavenie Akčného plánu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie s dôrazom na proces prijímania všeobecných záväzných nariadení spojených s procesom EIA,
- manuál pre verejnosť – ako zapojiť občanov do verejného plánovania a rozhodovania spracovaný na základe nórskych skúseností,
- návrh novej legislatívnej iniciatívy;
e) šírenie výsledkov projektu najmä smerom k členskej základni ZMOS prostredníctvom informačných dní, tematickej konferencie a informačných a vzdelávacích médií.

Internetová stránka projektu:

 

English  Slovensky