ZPMP v Petržalke - PSC Impulz, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: € 71 965,63

Cieľ projektu:  Podpora inklúzie dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením formou ich zapojenia ako trénerov „zdravej populácie“ v spolupráci so strednými školami. Profesionalizácia práce 8 chránených dielní (Barlička Prešov, Ayrton Prievidza, Jazmín Handlová, Dom Svitania Jakubov, Impulz Petržalka, Krídla Bratislava, Andreas, Šanca pre nechcených / Dúbravka,  kde v spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, výtvarníkmi a odborníkmi z oblasti predaja vytvoria nové portfólio výrobkov a nástroje na získanie odbytu.

Hlavné výstupy projektu:
- Vytvorenie siete lokálnych podporovateľov - 50 udelených certifikátov a samolepiek, 300 predaných medailónikov "Očko do siete";
- 50 počet hodín videotréningu a 200 vyškolených účastníkov, 200 distribuovaných kuchárskych kníh a videonosičov;
- vytvorenie pracovných príležitostí pre 80 klientov, zvýšenie príjmov z predaja produktov o 30 %, -distribúcia 200 ks nového katalógu;
- 10 klientov so zručnosťou nakupovať, 10 klientov so zručnosťou viesť dialóg s lekárom o zdravotných ťažkostiach, 7 klientov so zručnosťou variť;
- 20 mediálnych výstupov, 1000 osôb návštevnosť kultúrnych podujatí, 8000 návštev internetovej stránky projektu, 100 dobrovoľníkov v databáze;
- 8 klientov so zručnosťou predávať, 10 klientov so zručnosťou lektorovať a hodnotiť, 12 klientov so zručnosťou nových techník na výrobu sviečok a stolárskych výrobkov

Internetová stránka organizácie: www.psc-impulz.sk
 

English  Slovensky