Vagus, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: € 79 853,01

Cieľ projektu: Sprevádzkovanie nízkoprahového denného centra pre ľudí bez domova. Ide o prvý projekt svojho druhu v Bratislave, kde žije najväčší počet ľudí bez domova v počte 3500 – 4500.
V dennom centre budú poskytované cielené špecializované aktivity s cieľom dlhodobej sociálnej inklúzie takýchto ľudí, ale aj poskytovanie „prvej pomoci“ pre ľudí, pre ktorých je návrat do majoritnej spoločnosti veľmi zdĺhavý. Zahraničný partner z Nórska (Salvation Army Norway) bude učiť našich odborníkov, ako zapájať lokálne komunity do procesov inklúzie ľudí bez domova, na príkladoch dobrej/alebo menej dobrej praxe v Oslo.

Hlavné výstupy projektu:
-zrekonštruovaný objekt denného centra na Mýtnej ulici č.33
-registrované služby denného nízkoprahového a integračného centra na BSK
-vznik 5,5 pracovných úväzkov v novom centra
-poskytovanie služieb osobnej hygieny, výdaje šatstva a jedla, ošetrení, sociálneho poradenstva a sociálnej asistencia na dennej báze (18 800 denných vstupov klientov do zariadenia / 12 mesiacov)
-280 klientov zapojených do záujmových a 100 klientov zapojených do pracovných činností
-12 klientov úspešne absolvuje integračný program – získanie ubytovanie a práce
-publikácia príkladov dobrej praxe sociálnej inklúzie ľudí bez domova vypracovaná v spolupráci s nórskym partnerom
 

Internetová stránka organizácie: www.vagus.sk

 

English  Slovensky