Návrat, občianske združenie, Bratislava (celoslovenský projekt)

Výška nenávratného finančného príspevku: € 81 383,65

Cieľ projektu: Projekt je zameraný na cieľovú skupinu detí a mládeže s problémami správania, ktoré sú často trestané a v konečnom dôsledku môžu končiť v diagnostických centrách a a reedukačných domovoch. Cieľom projektu je implementovať na Slovensku špecializovaný program Agression Replacement Training z Nórska. Úloha zahraničného partnera Diakonhjemmet hoegskole (University College) je v tomto projekte kľúčová, nakoľko 2 nórski lektori vyškolia na Slovenku skupinu profesionálov, ktorí pracujú s rodinami a deťmi u ktorých sa prejavujú agresívne vzorce správania.

Hlavné výstupy projektu:
-preklad metodiky a vytvorenie slovenského manuálu programu ART
-vyškolení 40 profesionáli v programe ART I a ART II z toho 4 supertréneri, ktorí budú kompetentní
pokračovať v školeniach na Slovensku
- program ART zrealizovaný v 8 detských skupinách pre celkový počet 40 detí a mladých ľudí
-vytvorená sieť odborníkov, ktorí budú požívať túto metodiku na svojich pracoviskách a súčasne ju ponúkať pre ÚPSVaR v rámci opatrení SPO a SK

Internetová stránka organizácie: www.navrat.sk
 

English  Slovensky