Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku:8 409 €

Zhrnutie projektu: V súčasnosti je na Slovensku začína otvorená diskusia o potrebe rozvoja komunitných sociálnych služieb a odborná verejnosť zaujíma čoraz viac postojov k tejto téme.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, ktorá je jedným z hlavných odborných pilierov rozvoja komunitných služieb a deinštitucionalizácie v SR, dlhodobo rozvíja spoluprácu so svojím kľúčovým partnerom, súkromnou vysokou školou Diakonhjemmet Hogskole Rogaland z Nórkeho mesta Sandnes. Hlavným výstupom projektu je komparatívna štúdia, ktorá do slovenského priestoru prináša príklady dobrej praxe z prostredia severských krajín - Nórska a ich sociálneho systému. Navyše, na základe kvalitatívnych výstupov a riadených rozhovorov spracovaných z 3 základných uhlov pohľadu (odborník, poskytovateľ, prijímateľ a jeho rodina) prepája a porovnáva spoločné znaky vyskytujúce sa v oboch krajinách, aj napriek rozdielnosti sociálnych systémov . Na základe takto zhrnutých výstupov bude v budúcnosti možné pokračovať v rozširovaní štúdie aj na ďalšie krajiny pri využití obdobnej metodológie. Postrehy a informácie z pracovnej cesty boli publikované v  odbornom časopise Intergrácia a komparatívna štúdia vydaná ako pútavá publikácia pod titulom Else a Ema – nezávislý život v komunite.

Internetová stránka projektu:www.rpsp.sk . Publikácia Else a Ema (nezávislý život v komunite) aj na stiahnutie pod záložkou knižnica.

English  Slovensky