Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 39 057 €

Cieľ projektu: Zvýšiť povedomie mladých ľudí o fungovaní lokálnej samosprávy, o možnostiach ich aktívnej participácie na jej spravovaní, na živote komunity či riešení lokálnych problémov.

Hlavné výstupy projektu:

  • zvýšenie občianskej participácie mladých, väčší záujem o verejný priestor a rozhodovacie procesy v samospráve (8 tried s približne 30 študentmi)
  • lepšie zorientovanie sa mladých vo fungovaní samosprávy (8 tried s približne 30 študentmi)
  • zavedenie kreatívnych a zážitkových foriem výučby v téme občianska participácia a samospráva (minimálne 8 pilotných škôl)
  • upravené verejné priestranstvá (8 verejných priestranstiev v 8 mestách)


Internetová stránka organizácie: www.governance.sk

English  Slovensky