Strom života, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 37 230 €

Cieľ projektu: Aktívna účasť mladých ľudí na zisťovaní indikátorov kvality životného prostredia komunity a vytváraní bio-profilov miest a obcí Slovenska.

Hlavné výstupy projektu:

  • 2 mechanizmy zlepšujúce spoluprácu a občiansky dialóg medzi samosprávou, verejnosťou a členmi MVO
  • aktívne zapájanie 2000 detí a mládeže do verejnej participácie
  • zapojenie 5 nových komunít - vytvorenie nových Klubov
  • 20 samospráv zapojených do bio-profilov zapojených miest a obcí Slovenska


Internetová stránka organizácie: www.stromzivota.sk
 

 

English  Slovensky