Nitrianska komunitná nadácia, nadácia, Nitra

Výška nenávratného finančného príspevku: 26 402 €

Cieľ projektu: Rozvoj dobrovoľníckeho potenciálu mladých ľudí v Nitrianskom kraji a posilnenie ich občianskej participácie.

Hlavné výstupy projektu:

  • implementácia nových nástrojov na mapovanie potenciálu a nových foriem  spolupráce  mladých dobrovoľníkov  v NR kraji (1 inovatívna metóda mapovania  "snowball sampelling"  a 1 inovatívna forma spolupráce)
  • organizovanie 1 inovatívneho podujatia pre verejnosť s cieľom informovať o dobrovoľníckych aktivitách mladých ľudí
  • 4 nové aktívne skupiny mladých ľudí v NR kraji identifikovaných a mapovaných  na báze realizácie  grantového programu, kampane na nábor a inovatívnej formy "snowball sampelling"
  • plán rozvoja ďalšej spolupráce mladých dobrovoľníkov  v NR regióne a jeho zakomponovanie do stratégie rozvoja NKN


Internetová stránka organizácie: http://www.nkn.sk
 

English  Slovensky