Mládež ulice, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 26 166 €

Cieľ projektu: Rozvíjať životné zručnosti ohrozených detí a mladých, vytvárať pre ne podnetné prostredie, realizovať aktivity primárnej a sekundárnej prevencie a tiež sieťovať odborníkov z MVO.

Hlavné výstupy projektu:

  • zapojenie 70 znevýhodnených detí a mladých ľudí do realizácie projektu
  • rozšírenie pôsobenia o 1 novú lokalitu pre poskytovanie služieb detí a mladých ľudí v ohrození
  • zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb a projektových aktivít  pre 30 detí a mladých ľudí v novej lokalite
  • zvýšenie kvality služieb pre deti a mládež  v ohrození prostredníctvom 40 hodín vzdelávania pracovníkov MVO a dobrovoľníkov
  • zvýšenie kvality služieb pre deti a mládež v ohrození prostredníctvom 25 hodín supervízií a intervízii pracovného a dobrovoľníckeho tímu
  • nadviazanie spolupráce medzi 5 mimovládnymi, štátnymi a súkromnými organizáciami
  • zvýšenie informovanosti a diskusií o terénnej práci s deťmi a mladými ľuďmi v ohrození prostredníctvom zorganizovania konferencie a vydania metodiky


Internetová stránka organizácie: www.mulice.sk

English  Slovensky