Pomoc ohrozeným deťom, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 17 082 €

Cieľ projektu: Zabezpečenie odborných intervenčných služieb pre deti ohrozené domácim násilím a zneužívaním a zabezpečenie dostupnosti informácií o problematike týrania, zneužívania a zanedbávania pre žiakov a žiačky základných škôl.

Hlavné výstupy projektu:

  • informovanie žiakov a žiačok základných škôl o domácom násilí, možnostiach pomoci a riešenia, prostredníctvom 40 zapojených základných škôl, 2 sôch a 8000 rozdaných letákov
  • zachytenie a vyhľadanie 40 detí s problémom DN alebo CAN a poskytnutie nevyhnutných krokov na pomoc dieťaťu
  • poskytnutie individuálnej psychologickej intervencie a pomoci 30 deťom
  • poskytnutie intervencie pre 20 detí prostredníctvom 28 hipoterapeutických stretnutí
  • zapojenie 8 dobrovoľníkov do realizácie jednotlivých aktivít a zapojenie do práce s deťmi a školami
  • vzdelávanie 66 výchovných poradcov ZŠ v oblasti identifikácie a pomoci dieťaťu s CAN, prostredníctvom 6 zrealizovaných workshopov
  • vzdelávanie 80 pracovníkov CPPPaP v oblasti pomoci dieťaťu s takýmto špecifickým problémom, prostredníctvom 8 zrealizovaných workshopov
  • vzdelávanie 70 ľudí poskytujúcich náhradnú rodičovskú starostlivosť v problematike CAN a v možnostiach intervencií a pomoci takémuto dieťaťu, prostredníctvom 6 zrealizovaných workshopov


Internetová stránka organizácie: www.centrumnadej.sk

English  Slovensky