Miestne združenie YMCA Nesvady, občianske združenie, Nesvady

Výška nenávratného finančného príspevku: 30 000 €

Cieľ projektu: Zriadiť komunitné centrum, ktoré komplexne reaguje a rieši problémy a potreby lokálnej komunity, najmä detí, mládeže, rodiny, marginalizovaných skupín, ale aj širšej verejnosti.

Hlavné výstupy projektu:

  • funkčné komunitné centrum vychádzajúce z potrieb lokálnej komunity
  • vytvorenie 15 neformálnych svojpomocných skupín v rámci cieľových skupín projektu a zapojenie 2 marginalizovaných skupín v obci
  • zapojenie 4000 detí a mladých ľudí do realizácie projektu
  • realizovanie 5 nových voľnočasových aktivít pre deti a mládež
  • 50 vzdelávacích aktivít/tréningov/prednášok pre všetky cieľové skupiny projektu
  • informačná, propagačná a publikačná činnosť spojená s aktivitami centra prostredníctvom 800 plagátov/letákov/brožúrok
  • zapojenie 8 odborných pracovníkov a lektorov
  • zapojenie 50 lokálnych a zahraničných mládežníckych/dospelých dobrovoľníkov
  • vytvorenie 2 pracovných miest - koordinátora projektu a finančného administrátora


Internetová stránka organizácie: www.ymca-nesvady.sk

English  Slovensky