Fenestra, občianske združenie, Košice

Výška nenávratného finančného príspevku: 25 037 €

Cieľ projektu: Zvýšiť úroveň vzdelávania v oblasti ochrany ľudských práv menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva medzi mladými ľuďmi a prispieť k ich väčšej osobnej angažovanosti v oblasti ochrany ľudských práv týchto skupín obyvateľstva vo svojom okolí.

Hlavné výstupy projektu:

  • prehĺbenie vedomostí mladých ľudí o význame ľudských práv, ich scitlivenie a podnietenie k osobnej angažovanosti a aktivizmu v oblasti ochrany ľudských práv menšín a znevýhodnených skupín vo svojom okolí (2 vzdelávacie podujatia, 48-60 účastníkov)
  • aktívne zapojenie a sebarealizácia účastníkov vzdelávania v nadväzujúcej činnosti v oblasti ochrany ľudských práv prostredníctvom dobrovoľníckej práce v našich MVO alebo v rámci činnosti neformálnej skupiny (min. 10% účastníkov vzdelávania zapojených do nadväzujúcej činnosti v oblasti ochrany ľudských práv)
  • výsledky realizácie aktivít účastníkov, ktorí sa zapoja do činnosti v oblasti ochrany ľudských práv prostredníctvom dobrovoľníckej práce alebo v rámci činnosti neformálnej skupiny (min 150 hod. dobrovoľníckej práce účastníkov v oblastiach činnosti partnerských MVO v oblasti ochrany ľudských práv)


Internetová stránka organizácie: www.fenestra.sk

English  Slovensky