Centrum Slniečko, nezisková organizácia, Nitra

Výška nenávratného finančného príspevku: 39 766 €

Cieľ projektu: Zvýšené zapojenie MVO do tvorby politík; skvalitnenie advokačných aktivít a posilnenie kapacít MVO, aby sa stali partnerom pre štátne inštitúcie; systémové zmeny v SPOD vychádzajúce z potrieb detí.

Hlavné výstupy projektu:

  • vytvorenie stabilnej koordinačnej pracovnej skupiny v oblasti ochrany detí (6 koordinačných stretnutí zástupcov MVO)
  • vytvorenie neformálnej siete odborníkov na danú tému spolu a zástupcov štátnej správy (10-15 profesionálov, stabilný zoznam zástupcov)
  • analýza stavu, problémov (6 okrúhlych stolov, 20 osobných individuálnych konzultácií, dostupné výstupy k revízii akčného plánu pre deti, k alternatívnej správe o implementácii dohovoru o právach dieťaťa pre Výbor OSN)
  • návrhy na zmenu v systéme ochrany detí smerom od odborníkov (1 konferencia - 90 účastníkov; 2 okrúhle stoly; 4 účasti na Výbore pre deti a mládež; účasť v pracovnej skupine k zmene zákona 305 a revízií NAPD; výstupy k zákonu o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, k stratégii ľudských práv, k revízii národného akčného plánu pre deti)
  • scitlivenie verejnosti, zvýšenie informovanosti verejnosti a detí o problematike ohrozených detí (15 mediálnych výstupov)


Internetová stránka organizácie: www.centrumslniecko.sk

English  Slovensky