EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, občianske združenie, Nitra

Výška nenávratného finančného príspevku: 38 979 €

Cieľ projektu: Eliminácia hrozby dôsledkov komunikačných a informačných obmedzení a bariér u detí a mládeže so sluchovým postihnutím prostredníctvom preventívnych a intervenčných aktivít.

Hlavné výstupy projektu:

  • zapojenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím do realizácie aktivít projektu (100 detí a mladých ľudí so sluchovým postihnutím)
  • zapojenie zdravých detí a mládeže do realizácie aktivít projektu (100 intaktných detí a mladých ľudí)
  • aktívna podpora tlmenia ústnych a písomných prejavov diskriminačného správania u intaktnej populácie (1 projekt)
  • využitie participatívneho prístupu nepočujúcich na realizácii aktivít projektu zo strany realizátora a partnerov projektu (3 MVO)
  • zapojenie novej komunity (zdravých rovesníkov) do riešenia komunikačných potrieb a problémov detí a mladých ľudí so sluchovým postihnutím (1 nová komunita počujúcich rovesníkov)
  • rozšírenie činnosti organizácie so zameraním na minimalizáciu komunikačných hrozieb u detí a mládeže so sluchovým postihnutím (10 realizovaných činností, 100 zapojených detí a mladých ľudí)
  • vzdelávanie učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, rodičov, rodinných príslušníkov a  zamestnancov MVO (100 ľudí zapojených do vzdelávacích aktivít)
  • zapojenie partnerských organizácií z donorských krajín (2 partneri)


Internetová stránka organizácie: http://effeta.sk

English  Slovensky