Člověk v tísni, nezisková organizácia, Spišské Podhradie

Výška nenávratného finančného príspevku: 26 999 €

Cieľ projektu: Prostredníctvom zvýšenia školskej úspešnosti detí a mládeže zo sociálne vylúčených rómskych lokalít rozšírenie ich možností na slobodný výber životnej cesty a na budúce uplatnenie sa v spoločnosti.

Hlavné výstupy projektu:

  • zvýšenie pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na školu (12 detí, navštevujúcich predškolský klub)
  • zlepšenie vzdelávacích výsledkov detí (70 detí, zapojených do programu doučovania)
  • zvýšenie motivácie detí a mládeže k štúdiu na strednej škole (20 klientov, zapojených do programu kariérneho poradenstva)
  • posilnenie podpory vzdelávania zo strany rodiny (30rodín, zapojených do aktivít projektu)
  • zvýšenie pripravenosti, odborných kompetencií a motivácie pedagógov na napĺňanie individuálnych potreb detí (20 pedagógov, absolvujúcich vzdelávacie semináre; 3 vzdelávacie semináre pre pedagógov)
  • zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania do vzdelávacieho procesu na základných školách (3 zapojené školy)
  • rozvoj kompentencií budúcich profesionálov pre prácu s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia (25 zapojených dobrovoľníkov; 5 vzdelávacích seminárov pre dobrovoľníkov)
  • zlepšenie spolupráce školy, rodiny a komunitných centier (3 spoločne zrealizované aktivity)


Internetová stránka organizácie: www.peopleinneed.sk

English  Slovensky