Rada mládeže Žilinského kraja, občianske združenie, Žilina

Výška nenávratného finančného príspevku: 29 654 €

Cieľ projektu: Zvýšiť informovanosť mladých ľudí o príčinách, dôsledkoch a spôsoboch riešenia prejavov podnecujúcich nenávisť (hate speech), extrémizmus, rasovú neznášanlivosť a xenofóbiu.

Hlavné výstupy projektu:

  • aktivity podporujúce tlmenie ústnych a písomných prejavov podnecujúcich rasovú nenávisť (hate speech), extrémizmu, xenofóbie, antisemitizmu a homofóbie (54 vyškolených tried na stredných školách)
  • vzdelávanie zamestnancov MVO a dobrovoľníkov v oblasti posilnenia kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození, vrátane Rómov (48 ľudí zapojených do vzdelávacích aktivít)
  • rozšírenie činnosti organizácií, ktoré sa zameriavajú na minimalizáciu alebo odstránenie hrozieb u detí a mládeže v ohrození, vrátane Rómov (1 350 zapojených detí a mládeže)
  • zvýšenie úrovne metodických materiálov pre problematiku nenávistného vyjadrovania (1 prieskum, 600 respondentov, 1 vytvorená metodika)
  • vytvorená platforma pre zdielanie a konzultáciu skúseností mladých ľudí s nenávistným vyjadrovaním (1 vytvorená web stránka kampane)


Internetová stránka organizácie: www.rmzk.sk

English  Slovensky