Miestne združenie YMCA Revúca, občianske združenie, Jelšava

Výška nenávratného finančného príspevku: 29 321 €

Cieľ projektu: Zriadiť komunitné centrum, ktoré zabezpečí priestor pre komplexný rozvoj dieťaťa a rodiny a poskytne bezpečnú platformu na efektívnu participáciu v spoločnosti.

Hlavné výstupy projektu:

  • vznik komunitného centra, za účelom napĺňania potrieb ohrozených detí a mládeže (1 centrum)
  • vytvorenie platformy pre kooperáciu a aktívnu participáciu marginalizovaných skupín v obci (13 workshopov, kultúrnych búrz a výstav)
  • zasiahnutá cieľová skupina (5 000 klientov)
  • osveta realizovaná intervenčnými a preventívnymi programami (200 klientov)
  • nové aktivity (10 nových aktivít)
  • vzdelávanie (47 aktivít)
  • propagačná činnosť, informačné letáky, plagáty, tričká, perá (780 kusov)
  • spolupráca s partnermi a ďalšími odborníkmi (6 partnerov a odborníkov)
  • aktívna participácia dobrovoľníkov (30 dobrovoľníkov)
  • vytvorenie nového pracovných miesta pre komunitného pracovníka a udržanie pôvodného pracovného miesta  v centre (2 pracovné miesta)


Internetová stránka organizácie: www.ymca.sk

English  Slovensky