Misia mladých, občianske združenie, Tvrdošín

Výška nenávratného finančného príspevku: 21 916 €

Cieľ projektu: Podpora zdravého psychosociálneho vývoja a rozvoj životných zručností ohrozených detí a mládeže s cieľom uľahčiť im zvládanie záťažových situácií cez intervenčné, preventívne a terénne aktivity.

Hlavné výstupy projektu:

  • zapojenie znevýhodnených detí a mladých ľudí do realizácie projektových aktivít (25 zapojených detí a mladých ľudí)
  • zapojenie matiek znevýhodnených detí a mladých ľudí do realizácie projektových aktivít (10 zapojených matiek)
  • zapojenie nových komunít (rozšírenie počtu lokalít) pre poskytovanie služieb deťom, mládeži v ohrození a ich rodinám (1 nová komunita)
  • zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb a projektových aktivít pre cieľovú skupinu ohrozených detí a mládeže v novej lokalite, vrátane Rómov (10 zapojených detí a mladých ľudí)
  • zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb a projektových aktivít pre matky z cieľovej skupiny ohrozených detí a mládeže, vrátane Rómov (5 zapojených matiek)
  • vzdelávanie zamestnancov (sociálnych pracovníkov) v oblasti posilnenia kvality práce s deťmi, mládežou v ohrození a ich rodín, vrátane Rómov (2 osoby zapojené do vzdelávania, 50 hodín vzdelávania)
  • zvýšenie informovanosti a diskusií o terénnej práci s deťmi, mládežou a ich rodinami v ohrození cez odborné semináre (3 semináre)


Internetová stránka organizácie: www.misiamladych.sk

English  Slovensky