PRO VIDA, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 27 091 €

Cieľ projektu: Zmierňovanie negatívnych dopadov pobytu detí v detských domovoch a napomáhanie pri integrácii detí do samostatného, každodenného života v čase ich odchodu z detských domovov.

Hlavné výstupy projektu:

  • mechanizmus zlepšujúci spoluprácu a občiansky dialóg medzi detskými domovmi - štátnou sférou, dobrovoľníkmi - verejnosťou a mimovládnymi organizáciami - žiadateľ a partnerské organizácie (1 mechanizmus)
  • aktívne zapájanie dobrovoľníkov (40 osôb)
  • zapojenie detí a mladých ľudí zo znevýhodnených skupín (40 osôb)
  • vytvorený vzdelávací program pre mladých ľudí z detských domovov (10 modulov)
  • vytvorené metodiky skupinových stretnutí zamerané na osobnostno-sociálny rozvoj mladších detí (10 metodík)
  • vytvorenie metodických podkladov k šíreniu programu BUDDY do ďalších regiónov Slovenska (2 metodické podklady)
  • zrealizovaná osvetová kampaň (5 druhov aktivít a výstupov súvisiacich s realizáciou kampane)


Internetová stránka organizácie: www.tvojbuddy.sk

English  Slovensky