Detský fond Slovenskej republiky, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 27 402 €

Cieľ projektu: Ohrozeným deťom a mladým ľuďom poskytovať prevenčné, otvorené a bezpečné prostredie; ako aj komunitnými, participatívnymi aktivitami a vzdelávaním zvyšovať kvalitu práce a obmedzovať vylúčenie prostredím.

Hlavné výstupy projektu:

  1. preventívne pôsobenie - posilnenie odolnosti klientov voči sociálno - patologickým vplyvom rizikového prostredia, v ktorom žijú; zvýšenie informovanosti klientov o témach, ktoré sa ich dotýkajú; poskytovanie otvoreného, bezpečného a podnetného prostredia pre deti, mládež a ich príbuzných (ročná návštevnosť; počet detí do 6 rokov – 60, počet detí od 6 do 18 rokov – 150, počet detí od 18 rokov – 15, počet rodičov, príbuzných – 90)
  2. rozvíjanie sociálnych a životných zručností; vedenie klientov k väčšej participácii na bežných aktivitách v centrách i na komunitných aktivitách smerom von (ročná návštevnosť; počet detí do 6 rokov – 60, počet detí od 6 do 18 rokov – 150, počet detí od 18 rokov – 15, počet rodičov, príbuzných – 90, deti a mladí ľudia do 18 rokov – 50)
  3. vedenie k samostatnosti a zodpovednosti za seba aj voči druhým (ročná návštevnosť; počet detí do 6 rokov – 60, počet detí od 6 do 18 rokov – 150, počet detí od 18 rokov – 15, počet rodičov, príbuzných – 90)
  4. kontaktovanie rodičov, obyvateľov žijúcich v Pentagone a v jeho blízkom okolí, obyvateľov mestskej časti Bratislava Vrakuňa, verejnosť, aj web (500 nakontaktovaných rodičov a obyvateľov mestskej časti Bratislava Vrakuňa, 500 návštevníkov fotografickej výstavy a našich webov)
  5. vzdelávanie pracovníkov ktorí nadobudnú nové informácie, zručnosti, odborné kompetencie, ktoré im pomôžu pri práci s komunitou a pri prevenčnej práci s deťmi a mladými ľuďmi (20 pracovníkov)
  6. rozdistribuovanie brožúrky - Pentagonské noviny (500 brožúr)


Internetová stránka organizácie: www.dfsr.sk

English  Slovensky