Náruč - Pomoc deťom v kríze, občianske združenie, Žilina

Výška nenávratného finančného príspevku: 17 880 €

Cieľ projektu: Posilnenie preventívnych programov a v zvýšenej miere využívať možnosti internetu a sociálnych sietí na pomoc deťom ohrozeným násilím.

Hlavné výstupy projektu:

  • prehĺbenie prevencie týrania, zneužívania a zanedbávania detí v MVO (1 špeciálna pozícia preventistu – CAN)
  • prostredníctvom preventívnych seminárov rozšírenie povedomia detí o formách násilia, varovných signáloch, spôsoboch, ako sa chrániť  a možnostiach pomoci (42 seminárov, 840 detí, 42 tried, 11 škôl, zapojenie min. 42 pedagógov)
  • spracovanie  prieskumu zameraného na prevalenciu násilia  u detí zapojených do prevencie (1 prieskum, vyhodnotenie a správa)
  • spracovanie dotazníkov,  spätných väzieb zapojených detí (840 zosumarizovaných a spracovaných dotazníkov)
  • vytvorenie užívateľsky komfortnej stránky MVO (1 web stránka)
  • vytvorenie internetovej poradne špecializovanej na prácu s detským klientom (1 internetová poradňa pre deti na pravidelnej báze, 4 hodiny v intervaloch 3 krát  do týždňa, zapojených  50 detí, mailové poradenstvo  pre  50 detí)
  • práca s detskou skupinkou  na Facebooku (1 Facebook skupina, zapojených 60 detí)
  • zvýšenie informovanosti detí o možnostiach pomoci v prípade násilia páchaného na deťoch prostredníctvom informačných materiálov (distribuovaných 1500 letákov a  100 plagátov)


Internetová stránka organizácie: www.naruc.sk

English  Slovensky