Nové školstvo, občianske združenie, Šamorín

Výška nenávratného finančného príspevku: 16 470 €

Cieľ projektu: Identifikovať problémy, s ktorými sa stretávajú žiaci, ich rodičia a učitelia v procese integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením a navrhnúť riešenia.

Hlavné výstupy projektu:

  • mechanizmus zlepšujúci spoluprácu a dialóg medzi viacerými skupinami rodičov, ich komunitami a neziskovými organizáciami, z čoho rezultuje silnejší spoločný hlas podporujúci inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní v spoločnosti a verejnej diskusii (1 funkčná, rozšírená a posilnená koalícia Za rovnosť vo vzdelávaní)
  • workshopy s cieľovými skupinami (3 workshopy)
  • manuál advokačného poradenstva (1 vytvorený manuál)
  • aktívne zapojenie občanov z prostredia cieľových skupín do aktivít podporujúcich inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní (50 zapojených osôb)
  • spolupráca ďalších mimovládnych organizácií, expertov a partnerov vo verejnej diskusii (8 spolupracujúcich organizácií a partnerov)
  • prezentovanie výstupov v médiách (10 článkov, blogov, tlačových správ a vystúpení v médiách)


Internetová stránka organizácie: www.noveskolstvo.sk

English  Slovensky