Inštitút zamestnanosti, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 37.806 €

Cieľ projektu: Participovať  na  tvorbe  legislatívnych  zmien  tak,  aby  zlepšili  situáciu  na  trhu  práce  v prioritných  oblastiach,  pripomienkovať  legislatívne  zmeny  využijúc  participáciu  laickej  i odbornej verejnosti, monitorovanie činnosti verejných inštitúcií, informovanie verejnosti o dianí v oblasti trhu práce, zamestnanosti a nezamestnanosti.

Hlavné výstupy projektu:
- 72 mediálnych výstupov, prispievajúcich k zvýšeniu povedomia o témach, ktorými sa projekt zaoberá;
- 5 tlačových konferencií, týkajúcich sa významných legislatívnych zmien v oblasti, ktorými sa projekt zaoberá;
- 22 seminárov o témach, ktorými sa projekt zaoberá, z toho 18 v priestoroch organizácie a 4 v iných mestách);
- 5 pripomienok v medzirezortnom pripomienkovacom konaní;
- 3 iniciatívy, vedúce k legislatívnym zmenám v oblastiach, ktorými sa projekt zaoberá;
- 4 dobrovoľníci, zapojení do zmeny legislatívy;
- 3 vydané zborníky na témy, ktorými sa projekt zaoberá;
- účasť na 5 tematicky podobných konferenciách a aktivitách. 

Internetová stránka organizácie: www.iz.sk

English  Slovensky