Národné centrum pre rovnosť príležitostí, nezisková organizácia, Bratislava (miesto projektu: stredné Slovensko)

Výška nenávratného finančného príspevku: 57.916 €

Cieľ projektu: Pripraviť  nezamestnané vidiecke ženy a mladých ľudí,  na samozamestnanie a podnikanie na vidieku, využijúc dobré skúsenosti nórskeho partnera v budovaní sietí výroby a predaja potravín. 

Hlavné výstupy projektu: 
- 58 nezamestnaných ľudí, vyškolených v základoch podnikania alebo samozamestnania, výrobe a predaji potravín, ekologickom poľnohospodárstve, rozvoji kultúry a vidieckeho turizmu v ich regióne;
- 3 osoby, ktorí si založili firmy alebo samozamestnanie;
- 1 manuál pre záujemcov o samozamestnanie;
- 2 mimovládne organizácie, ktoré majú vlastné rozvojové stratégie.

Internetová stránka organizácie: www.ncrp.sk

English  Slovensky