Záhrada - centrum nezávislej kultúry, nezisková organizácia, Banská Bystrica

Výška nenávratného finančného príspevku: 59.774 €

Cieľ projektu: Prostredníctvom vhodne smerovanej prevádzky komunitného a kultúrneho centra v Banskej Bystrici zvýšiť mieru zapojenia sociálne vylúčených ľudí do aktívneho spoločenského života, posilniť ich kompetencie pre zamestnateľnosť a zvýšiť verejné povedomie o problémoch znevýhodnených skupín.

Hlavné výstupy projektu: 
- 1 zrekonštruovaná skolaudovaná budova;
- 2 dobrovoľnícke programy (Záhrada a Divadlo s pasáže);
- 2 metodiky k tréningu (zamestnateľnosť a komunitné líderstvo);
- 1 tréning (20 ľudí) pre zlepšenie prístupu ľudí, ohrozených chudobou, k práci;
- prevádzka 3 dielní;
- 38 kultúrnych programov, prispievajúcich k tejtoi inklúzii, na ktorých sa zúčastní najmenej 1000 návštevníkov;
- 32 komunitných programov, prispievajúcich k k spoločenskej inklúzii zraniteľných skupín; 
- 6 vyškolených komunitných lídrov;
- 1 rozvojová stratégia organizácie;
- 2 vytvorené pracovné miesta pre ľudí zo zraniteľných skupín.  

Internetová stránka organizácie: www.zahradacnk.sk

English  Slovensky