No Gravity, Bratislava (miesto projektu: Ľubietová, okres Banská Bystrica). 

Výška nenávratného finančného príspevku: 59.776 €

Cieľ projektu: Zkepšenie prístupu k príjmom na dlhoudržateľnej báze najmä sociálne odkázaným skupinám obyvateľov a to aj vo vidieckych oblastiach cez vytvorenie inovatívneho pilotného modelu - logisticko-produkčno-spracovateľského centra byliniek a produktov z nich. 

Hlavné výstupy projektu: 
- vytvorenie logisticko-produkčno-spracovateľského centra byliniek;
- poskytnutie priesad byliniek, zaškolenia a mentoringu 50 osobám;
- vytvorenie rozvojovej stratégie organizácie v oblasti produkcie, spracovania a odbytu byliniek;
- 2 opatrenia na zapojenie zraniteľných skupín obyvateľstva formou produkcie a distribúcie produktov.

Internetová stránka organizácie: www.no-gravity.sk

English  Slovensky