Svatobor, občianske združenie, Ďurďoš-Grodzin, okr. Vranov nad Topľou

Výška nenávratného finančného príspevku: 60.000 €

Cieľ projektu: Zníženie chudoby, sociálnych nerovností a vylúčenia vo vybraných rómskych komunitách okresu Vranov prostredníctvom ich zapojenia do ekofarmárskych prác zacielených na produkciu bioosív a pestovanie poľohospodárskych plodín. 

Hlavné výstupy projektu: 


- pomoc ľuďom, žijúcim v chudobe: 10 udržaných pracovných miest, 10 nových pracovných miest, 30 osôb, aktívne sa podieľajúcich na prácach v záhradníctvach, 100 príjemcov naturálií zo záhradníctva;

- 2 opatrenia, prispievajúce k lepšiemu prístupu ľudí, ohrozených chudobou, k práci a to prostredníctvom farmárskej činnosti a prostredníctvom vodohospodárskych opatrení;

- 1 opatrenie, prispievajúce k spoločenskej inklúzii a potravinovej sebestačnosti prostredníctvom komunitného poľnohospodárstva zraniteľných skupín;

- 9 druhov vyprodukovaných osív v celkovej hmotnosti 300 kg v celkovej hodnote 10.000 €;

- 10 druhov vyprodukovanej zeleniny a ovocia v celkovej hmotnosti 10 ton v celkovej hodnote 10.000 €;

Internetová stránka organizácie: www.svatobor.estranky.sk

English  Slovensky