Priatelia Zeme - CEPA, o.z., Ponická Huta

Výška grantu: 53.341 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Projekt je zameraný na obhajovanie záujmov neziskových organizácií a posilnenie ich pozície pri programovaní, implementácii a monitoringu eurofondov. Zameria sa na rôzne aspekty – začlenenie MVO medzi prijímateľov, nasmerovanie fondov aj na podporu občianskej spoločnosti, zjednodušenie postupov a pravidiel, posilnenie monitorovacej funkcie MVO, informovanie MVO o procese a získavanie podnetov od nich, koordinácia aktívnych MVO a ďalšie.

Hlavné plánované výsledky: 
- ovplyvnenie najmenej dvoch dôležitých rozhodnutí (ohľadom monitoringu a využívania eurofondov);
- dva nástroje na spoluprácu zainteresovaných organizácií (on-line platforma, expertné skupiny);
- 300 osôb zainteresovaných do verejných záležistí v danej problematike. 

Internetová stránka: www.eufondy.org

English  Slovensky