Nadácia Milana Šimečku, Bratislava

Výška grantu: 52.890 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Koncepčný projekt sa zameriava na rôzne aspekty eliminácie chudoby a exklúzie na Slovensku, od odborného definovania inklúzie a chudoby, cez jej meranie, medializáciu problematiky, zvyšovanie šírenie povedomia až po presadzovanie do inkluzívnych opatrení do verejných politík a monitoring vládnych krokov na elimináciu chudoby. Projekt vytvorí podmienky pre zvyšovanie životnej úrovne sociálne vylúčených skupín na Slovensku a k ich inklúzii do spoločnosti.

Hlavné plánované výsledky: 
- najmenej 50 článkov a 9 infografík v médiách;
- odborné práce na tému chudoby a vylúčenia a ich merania;
- 1000 účastníkov verejných prieskumov;
- 8 prípadových štúdií dobrej praxe. 

Internetová stránka: www.nadaciamilanasimecku.sk

English  Slovensky