Združenie mladých Rómov, o.z., Banská Bystrica

Výška grantu: 57.500 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Projekt vytvorí pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných a spoločensky vylúčených ľudí v obci Valaská pri Brezne. Najprv budú zrekonštruované priestory v budove združenia, ktoré potom budú vybavené zariadením práčovne a spustí sa prevádzka, ktorá bude poskytovať služby pre zariadenia v regióne. Projekt vybuduje pracovné návyky u ľudí, ktorí majú problém so zamestnateľnosťou a prispeje k ich sociálnemu začleneniu.

Hlavné plánované výsledky: 
- 10 ľudí zo sociálne vylúčených skupín bude vyškolených a zamestnaných;
- vytvorenie a prevádzka sociálneho podniku. 

Internetová stránka: www.youngroma.sk

English  Slovensky