PDCS, o.z., Bratislava

Na základe výzvy otvorenej v máji 2013 boli PDCS v partnerstve s Karpatskou nadáciou vybrané ako realizátori preddefinovaného projektu.
Schválený projekt má za cieľ sieťovať občianske aktivity na Slovensku a zvýšiť kapacitu organizácií a občianskych iniciatív hlavne v regiónoch. Umožní pravidelnú komunikáciu medzi dlhšie existujúcimi a novými organizáciami a iniciatívami (tvárou v tvár, aj on-line) v podobe minimálne 10 stretnutí kľúčových aktérov občianskej spoločnosti ku špecifickým témam (týkajúcim sa napríklad otázok účasti verejnosti a budovania partnerstiev medzi MNO a verejnými inštitúciami). Témy budú špecifikované na základe prieskumu potrieb a spätnej väzby poradnej rady projektu.

V časti projektu zameranej na budovanie kapacít, projekt posilňuje konzultačnú kapacitu hlavne na východnom a strednom Slovensku. Výsledkom bude 15 pripravených konzultantov, ktorí pomôžu vypracovať plány a ďalšie smerovanie činnosti pre 40 organizácií a iniciatív. Okrem konzultačnej série realizujeme otvorené tréningy a webináre k aktuálnym témam. Súčasťou rozvoja kapacity budú aj na Slovensku netradičné postupy, napríklad séria 10 stretnutí peer- koučingu pre kľúčových lídrov MNO.

Realizácia projektu je naplánovaná od októbra 2013 do konca septembra 2015.

English  Slovensky