Truc sphérique, občianske združenie, Žilina (miesto projektu: Veľká Ida, okr. Košice okolie)

Výška nenávratného finančného príspevku: 10.800 €

Cieľ projektu: Upriamenie pozornosti verejnosti na vylúčené skupiny rómskeho etnika v osadách prostredníctvom umeleckého aktivizmu zapájajúceho obyvateľov dotknutých osád do spoločného diela.

Hlavné výstupy projektu: 
- 300 osôb aktívne zapojených do účasti na revitalizácii ich verejného priestoru a 1200 osôb ovplyvnených touto revitalizáciou;
- 2000 vzhliadnutí filmových reportov (za mesiac) na kanále youtube o priebehu akcie ako i videoreportov o aktivitách podporujúcich multikultúrny dialóg, predchádzanie špecifickým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie;
- 10 publikovaných článkov o alternatívnych spôsoboch inklúzie zraniteľných skupín obyvateľstva a boja proti rasovej nenávisti;
- 10 autorských prezentácií, spojených s diskusiou s divákmi, zameraných na zvyšovanie informovanosti verejnosti voči prejavom intolerancie, podnecujúcim nenávisť a extrémizmus. 

Internetová stránka organizácie: 
www.stanica.sk

Aktuality z projektu: 

Článok o hlavnej akcii projektu, maľovaní múru vo Veľkej Ide 
Fotogaléria z maľovania múru vo Veľkej Ide
Video záznam z maľovania múru a následnej akcie vo Veľkej Ide
 

English  Slovensky