Karpatská nadácia, Košice

Výška grantu: 39.581 €

Hlavné ciele a aktivity projektu: 
Projekt pozostáva z dvoch zložiek. V rámci prvej bude mladým ľuďom (najmä Rómom) poskytnuté kariérne poradenstvo a potrebné vzdelávanie pre získanie práce. Druhou časťou projektu je séria troch filmových minifestivalov, zavŕšená konferenciou na dané témy - prístupmi a metódami riešenia multikulturálnych rozdielností, skrytých predsudkov a diskriminácie. 

Hlavné plánované výsledky: 
- 15 vyškolených mladých ľudí (najmä Rómov);
- najmenej 300 návštevníkov filmových minifestivalov;
- najmenej 60 účastníkov konferencie. 

Internetová stránka: www.karpatskanadacia.sk

English  Slovensky