ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, občianske združenie, Košice

Výška nenávratného finančného príspevku: 29 010 €

Cieľ projektu: Zlepšiť študijné výsledky detí z marginalizovanej rómskej komunity vzdelávaním a rozvojom zručností 4 pedagógov, 21 výchovných pracovníkov KC a 80 detí metódou Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania.

Hlavné výstupy projektu:

  • vyškolení 6 pedagógovia (4 pedagógovia ZŠ a 2 špeciálni pedagógovia)
  • vyškolení 19 výchovní  pracovníci komunitných centier (6 vedúcich komunitných centier, 6 mentorov pôsobiacich v KC, 7 asistentov, výchovných a odborných pracovníkov  ETP a SCŠPP)
  • metodika Feuersteinove Inštrumentálne obohacovanie dostupná v slovenskom jazyku
  • otestovaných 20 detí – LPAD
  • otestovaných 20 detí - štandardné psychomotorické testy
  • otestovaných 20 detí - štandardné psychomotorické testy (kontrolná skupina)
  • 20 detí prvých ročníkov, vzdelávaných metódou FIE v školskom prostredí a v rámci poobedňajších aktivít v KC
  • 60 detí predškolského veku z Predškolských klubov KC, vzdelávaných metódou FIE v prostredí šiestich KC
  • 80 rodičov zapojených do projektu
  • odborná  verejnosť (60) zapojená do projektu


Internetová stránka organizácie: www.etp.sk

English  Slovensky