Ulita, občianske združenie, Bratislava

Výška nenávratného finančného príspevku: 30 000 €

Cieľ projektu: Rozvoj a stabilizácia komunitnej práce a terénnej sociálnej práce na sídlisku Kopčany zameranej na deti a mládež, ako aj pilotné spustenie poradenskej služby vo virtuálnom prostredí.

Hlavné výstupy projektu:

  • vzdelávacie, voľnočasové a poradenské aktivity (prostredníctvom terénnej sociálnej práce na sídlisku), ktoré reagujú na potreby detí a mladých ľudí (150 detí a mladých ľudí)
  • systematická terénna sociálna práca s deťmi a mládežou na sídlisku Kopčany (2 700 kontaktov s deťmi a mladými ľuďmi)
  • komunitné akcie na sídlisku Kopčany, prostredníctvom ktorých sa darí zapájať a aktivizovať deti a mladých ľudí (60 detí a mladých ľudí)
  • komunitné akcie na sídlisku Kopčany, prostredníctvom ktorých sa darí zapájať a aktivizovať širšiu sídliskovú komunitu (20 mladých dospelých, rodičov a obyvateľov)
  • ponuka poradenských služieb, ktoré pomáhajú klientom/tkám v krízových situáciách zorientovať sa v probléme a vyhľadať nadväzné služby (30mladých ľudí a rodičov)
  • zmeny vo verejnom priestore sídliska iniciované obyvateľmi (fotodokumentácia zmien)
  • prezentácia sídliska Kopčany na verejnosti s cieľom nabúrať negatívny mediálny obraz (4 prezentačné výstupy)
  • vzdelávacie stretnutia pre projektový tím, ktoré pokrývajú dôležité témy (interné vzdelávanie na tému krízovej intervencie a distančného poradenstva, teambuilding, účasť tímu na supervíziach, externých školeniach / seminároch / odborných stážach) (10 pracovníkov a dobrovoľníkov)
  • vytvorenie priestoru na prezentáciu výsledkov a hľadanie funkčných riešení v práci s ohrozenou mládežou na úrovni samosprávy (1 stretnutie) a asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež (min. 4 stretnutia ročne) a v rámci vytvárania stratégie organizácie (min. 6 stretnutí)
  • príprava novej poradenskej služby pre mládež vo virtuálnom priestore (1 služba)


Internetová stránka organizácie: www.ulita.eu.sk

English  Slovensky