Centrum komunitného organizovania, občianske združenie, Banská Bystrica

Výška nenávratného finančného príspevku: 60.998 €

Cieľ projektu: Rozvoj aktívneho a trvalého občianstva, založený na podpore občianskej iniciatívy a vytvorení a podporovaní komunitných centier ako sprostredkovateľov aktívneho občianstva v lokalitách Banská Bystrica-Sásová a Zvolen-Západ. 

Hlavné výstupy projektu: 
- 2 funkčné a aktívne komunitné centrá (BB-Sásová, ZV-Západ);
- 5 úspešných kampaní;
- 30 nových členov občianskej inciatívy Zvolen-Západ;
- 100 občanov, zapojených v občianskej iniciatíve Banská Bystrica – Sásová;
- navýšenie fundraisingu o 8.000 €. 

Internetová stránka organizácie: www.cko.sk

Informácie o realizácii projektu:
-
od 21. do 27. septembra sa na sídlisku Zvolen-Západ realizoval Týždeň občianskej participácie, pozri plagát
- od 23. do 26. septembra sa konala návšteva nórskych projektových partnerov na Slovensku, pozri program návštevy.

English  Slovensky